ฟังประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ

ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ

บาทหลวงไพศาล ราชกิจ

ดร.เขมิกา ชินอัครเศรณี

คุณรัฐนินท์ เลิศศิริธานนท์

ท่านธีรวุฒิ วชิรมงคลพงษ์

คุณสมาน ง่วนสำอางค์

คุณไชยวัฒน์ เพชรโลหะกุล

คุณณรงค์ คงคาวนา

ดร.กมล รอดคล้าย