พันธกิจ

พันธกิจของสถาบันการสร้างชาติ คือ
1.สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้นำ นักบริหาร ที่มีคุณธรรม
2.สร้างการเรียนรู้ระบบการนำและระบบการบริหารที่เหมาะกับสถานการณ์บริบทต่างๆ
3.สร้างเครือข่ายร่วมมือการสร้างชาติข้ามภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
4.ประยุกต์ทฤษฎีหลักหมุด : หลักปรัชญา หลักคิด หลักวิชา หลักการ และหลักปฏิบัติ โดย สร้างการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการริเริ่มใหม่และการสร้างนวัตกรรมใหม่ อย่างสร้างสรรค์ และแนวทางปฏิบัติใหม่เพื่อการสร้างชาติ