กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิชาการ

รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน
อดีตอธิการบดี และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.ดร.วิชัย ศรีคำ
ราชบัณฑิต ราชบัณฑิตสภา

ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
อดีตนักกลยุทธ์อาวุโส Sasin Institute for Global
Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร

ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
อดีตคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันสหสวรรษ

ดร.รอม หิรัญพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ผศ.ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย
อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด