ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการสร้างชาติ

พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคม
ศาสตราจารย์ สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประเภทวิชาปรัชญา
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศแห่งคณะสงฆ์ไทย

พลเอก ดร.จรัล กุลละวณิชย์
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1
อดีตสมาชิกวุฒิสภา
อดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
อดีตนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไทย
อดีตประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม

ดร.โอฬาร ไชยประวัติ
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีตประธานผู้แทนการค้าไทย

ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

คุณเจน นำชัยศิริ

อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์

ประธานอนุกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดิน
เชิงคุณธรรม หรือ "ศูนย์คุณธรรม”
อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พล.ต.อ. เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ดร.ไชยยศ บุญญากิจ

อดีตรองประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

พล.ร.อ.วีรพล วรานนท์

ประธานกรรมการ บริษัท มาร์ซัน จำกัด
อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัตแห่งชาติ

ศ.พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์

ประธานกรรมการบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด
กรรมการ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ดร.พงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร